Nasz przedstawiciel – monter Tapparella przyjedzie do Twojego domu.

Pomiar oraz wycena osłon w Radomiu i okolicach są bezpłatne

Plisy Plisy Rolety dzień i noc Rolety dzień i noc Rolety materiałowe Rolety materiałowe Rolety screen Rolety screen Rolety rzymskie Rolety rzymskie Żaluzje Żaluzje Verticale Verticale Moskitiery Moskitiery Markizy Markizy Rolety zewnętrzne Rolety zewnętrzne Pergole Pergole Silniki i sterowania Silniki i sterowania

RODO

Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest Tapparella Marcin Karpiński z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Białobrzeska 15 lok. 168, 02-370 Warszawa), zwana dalej Administratorem.

2.  Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe aby mogli się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: adres e-mail: bok@tapparella.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.

3.       Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

3.1.       niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;

3.2.       niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.

3.3.       w zależności od udzielenia zgód w celu rekrutacji / w celach marketingowych na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO

3.4.     w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

3.5.       badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

3.6.       ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

3.7.       oferowania Państwu produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego, w tym produktów i usług świadczonych przez podmioty z nami współpracujące (partnerów) oraz dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Profilowanie polega na tym,

że możemy w oparciu o Państwa dane osobowe ocenić niektóre Państwa cechy, służące do analizy Państwa preferencji, a w oparciu o nie dostosowywać Państwa profile w celu świadczenia dla Państwa usług. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany, jest niezbędne w celu zawarcia umowy lub wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną.

Nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych dla innych celów bez wcześniejszego poinformowania lub jeśli zgodnie z prawem potrzebujemy Państwa zgody.

4.       Okres przechowywania danych.

4.1.       w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające

z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego,

w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku danych o zatrudnieniu prawo wymaga ich przechowywania przez 50 lat. Natomiast dane dotyczące kandydatów do zatrudnienia przechowujemy przez okres 2 lat. Kandydaci do pracy mają prawo się z nami skontaktować i poprosić o usunięcie swych danych.

4.2.       dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

5.       Udostępnianie danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom z naszej grupy kapitałowej oraz naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy księgowe, kancelarie prawnicze.

6.       Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:

6.1.       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

6.2.       prawo do przenoszenia danych;

6.3.       prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

6.4.       prawo do usunięcia danych („bycia zapomnianym”)

6.5.       prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

6.6.       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

6.7.       informacji i o naruszeniu danych osobowych

6.8.       wycofania zgody jeśli jest ona podstawą ich przetwarzania

6.9.       informacji o profilowaniu

6.10.     wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów,

praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

7.       Informacja o dobrowolności podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do:

7.1.       świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zleceń / zamówień / proform;

7.2.       przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora.

 

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji.